Regulamin - Karta Rabatowa GdzieStrzelac.eu

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa:
 • Definicje ujęte w Regulaminie. (§ 2)
 • Dane kontaktowe ze Sprzedawcą. (§ 3)
 • Wymagania techniczne. (§ 4)
 • Informacje ogólne. (§ 5)
 • Zakładanie konta w Sklepie (§ 6)
 • Zasady składania Zamówienia (§ 7)
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności (§ 8)
 • Wykonanie umowy sprzedaży (§ 9)
 • Funkcjonalności treści cyfrowych oraz środki techniczne ich ochrony (§ 10)
 • Prawo odstąpienia od umowy (§ 11)
 • Reklamacja i gwarancja (§ 12)
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (§ 13)
 • Dane osobowe w Sklepie internetowym (§ 14)
 • Zakres świadczonych usług i odpowiedzialność w Serwisie Internetowym (§ 15)
 • Regulacje w zakresie prawa własności intelektualnej (§ 16)
 • Polityka ochrony danych osobowych (§ 17)
 • Postanowienia końcowe (§ 18)
 1. Sklep internetowy i Serwis Internetowy „Karta Gdziestrzelac.EU”, dostępne są pod adresem internetowym https://karta.gdziestrzelac.eu/, prowadzone są przez Gdziestrzelać Sp. z o.o. z siedzibą w Boleniu, ul. Złote łany 11, 32-086 Boleń, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000780171, NIP 5130259880, REGON 382996029 .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Zawartość Serwisu Internetowego może być wykorzystywana wyłącznie na własny użytek.
 4. Sprzedawca może zamieszczać w Serwisie Internetowym promocje, kody rabatowe oraz treści reklamowe pochodzące od Partnerów. Korzystanie z promocji nie jest elementem Serwisu Internetowego Sprzedawcy i odbywa się na zasadach określonych przez Partnerów.
 5. Sprzedawca informuje, o konieczności stosowania odpowiednich środków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich systemów teleinformatycznych przy użyciu programów antywirusowych oraz zapór sieciowych. Związane jest to z ryzykiem jakie może spotkać użytkowników sieci Internet wynikającego z możliwością wprowadzenia do ich systemów szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania ich danych przez osoby nieuprawnione.

§2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego w ramach zakupionej usługi/produktu lub udzielonego bezpłatnego dostępu.
 3. Sprzedawca – Gdziestrzelać Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Boleniu przy ul. Złote Łany 11, kod pocztowy 32-086, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000780171, NIP 5130259880, REGON 382996029
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Partner – zewnętrzna firma będąca podmiotem niezwiązanym z Sprzedawcą, prezentująca promocje, kody rabatowe oraz treści reklamowe za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://karta.gdziestrzelac.eu/.
 8. Serwis Internetowy – oznacza portal internetowy udostępniany Konsumentowi, którego właścicielem i administratorem jest Sprzedawca.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu oraz Serwisu Internetowego „Karta.Gdziestrzelac.EU”.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Konto Użytkownika – przydzielona indywidualna przestrzeń w ramach Serwisu Internetowego.
 14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 17. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 18. Treść cyfrowa – oznacza produkt dostępny w postaci cyfrowej
 19. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz.1219).
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 21. Katalog – zawiera treści reklamową udostępniane przez Partnerów Serwisu Internetowego w formie prezentacji promocji, będące ich towarami i usługami. Korzystanie z prezentowanych promocji odbywa się na zasadach określanych przez Partnerów.
 22. Kod rabatowy – jest to ciąg znaków, wykorzystywany do zakupów dokonywanych za pośrednictwem Internetu, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Partnerów na zasadach przez nich określonych.

 

§3

Dane firmowe sprzedawcy

 

 1. Adres Sprzedawcy: Gdziestrzelać Sp. z o.o.,  ul. Złote Łany 11, 32-086 Boleń
 2. Numer KRS: 0000780171
 3. Numer REGON: 382996029
 4. NIP: 5130259880
 5. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@gdziestrzelac.eu
 6. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 065 398
 7. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 1870 1045 2078 1054 3928 0001
 8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 9. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00.

§4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Edge, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych a Sprzedawca objęty jest zwolnieniem podmiotowym z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” ;
 2. przejść do formularza składania zamówienia klikając przycisk “Przejdź do kasy”;
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, dokonać wyboru formy płatności,
 4. zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 5. po zatwierdzeniu zakupu dane dostępowe do Sklepu zostaną wysłane na podany adres mail,
 6. po potwierdzeniu płatności, transakcja zostanie zrealizowana.

 

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Karta dostarczana jest Klientowi w formie dostępu elektronicznego z możliwością okazania jej przez Klienta na ekranie swojego urządzenia.
 2. Karta fizyczna jest integralną częścią udzielanego dostępu do systemu i Klient zamawiający tą opcję, może otrzymać ją korzystając z następujących metod dostawy:
 3. Przesyłka pocztowa,
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§9

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz środki techniczne ich ochrony

 1. Dostęp do treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej po zalogowaniu loginem i hasłem dostarczonym na podany adres e-mail podczas składanie zamówienia pod adresem https://karta.gdziestrzelac.eu/moja-karta/
 2. Dostęp do zakupionej treści cyfrowej użytkownika, chroniony jest hasłem dostępowym wysyłanym na adres podany w formularzu zamówienia

 

§10

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. Dostawa Produktu w wersji fizycznej odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 11. Dostawa Produktu w wersji cyfrowej odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego na stronie https://karta.gdziestrzelac.eu/moja-karta/ i jest nieodpłatna.
 12. Dostawa Produktu do Klienta w wersji fizycznej jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem § 10 pkt. 10.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje produkt nie dostarczany w formie elektronicznej, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz personalizowana dla Konsumenta,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§12

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§15

Zakres świadczonych usług i odpowiedzialność w Serwisie Internetowym

 

 1. Serwis Internetowy świadczy następujące usługi:
 2. informację o promocjach na produkty i usługi Partnerów;
 3. wyświetlanie treści reklamowych;
 4. udostępnianie Kodu Rabatowego;
 5. przesyłanie Newslettera;
 6. Sprzedawca w Serwisie Internetowym prezentuje promocje dla Użytkowników od Partnerów prowadzących sprzedaż produktów lub usług.
 7. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe pochodzące od Partnerów.
 8. Sprzedawca nie świadczy usług pośrednictwa ani sprzedaży produktów lub usług na które wymagane jest posiadanie odpowiedniej koncesji lub pozwolenia.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym były aktualne, jednak nie może zagwarantować, że informacje te są wolne od błędów w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem skorzystania z tych informacji.
 10. Informacje publikowane w Katalogu oraz Serwisie Internetowym stanowią prezentacje i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Sprzedawca nie jest organizatorem prezentowanych akcji promocyjnych, rabatowych przez Partnerów.
 12. Wszelkie promocje prezentowane w Serwisie Internetowym i Katalogu dostarczane są przez Partnerów i na zasadach przez nich oferowanych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz funkcjonowanie.

 

§16

Regulacje w zakresie prawa własności intelektualnej

 

 1. Wykorzystywanie zawartości Serwisu Internetowego w celach komercyjnych jest zabronione bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie informacji udostępnionych na stronie internetowej Sprzedawcy uregulowane jest Ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych DZ.U. 1994 nr 23 poz. 83 (z późniejszymi zmianami).
 3. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści lub jej fragmentów zawartych w Serwisie Internetowym i Katalogu bez pisemnej zgody.

 

§17

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Polityka ochrony danych osobowych została zawarta w załączniku “Polityka prywatności” do tego regulaminu i znajduje się pod adresem https://karta.gdziestrzelac.eu/polityka-prywatnosci/

 

§18

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin jest udostępniony wyłącznie w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Moja KARTA